0 Varukorg
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Mina favoriter
 • {{ list.name }}

Multispray (smörjmedel, korrosionsskydd, rostlösare) 400ml

Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.
Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Artikelnr: G320320000
Finns i lager (17 st)
Exkl. moms:
{{ price }}
 • Snabba leveranser
 • Kvalitetsprodukter
 • Över 30 år i branschen!

Lagerstatus

Årsta 12 st
Rotebro 5 st
 • Beskrivning

  En harts-, syra- och silikonfri produkt som är användbar för fem tillämpningsområden:

  • Som korrosionsskydd, smörjmedel, rengöringsmedel, kontaktspray eller för att avlägsna rost.
  • Snabb rost och korrosionsgenomträngning för effektivt rostavlägsnande.
  • Mycket goda smörj egenskaper. Framställer en tunn skyddsfilm som skyddar även de minsta bristerna från fukt.
  • Vatten- och fuktavvisande egenskaper.
  • Harts-, syra- och silikonfri
  • Eliminerar läckströmmar
  • Användningsområde:
  • Lossar rostiga bultar, rörbeslag, skruvar, muttrar, skarvar, axlar, lås, etc.
  • Smörjer lås, gångjärn, bussningar, kedjor, dörrlås
  • Rengör och underhåller plast- och metalldelar

  Volym: 400 ml

  Farliga beståndsdelar:
  Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cyklener, <2% aromater

  Faro- och skyddsangivelser:

  • Extremt brandfarlig aerosol.
  • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas sprej.P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C/122 F.
  • Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsstation för källsortering enligt gällande direktiv.
  • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • Innehåller Bensensulfonsyror, di-C10-14-alkylderivat, kalciumsalter.
  • Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • Vid otillräcklig ventilation och/eller genom användning kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar bildas. Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

   

 • Recensioner

  Bli först med att recensera denna produkt!

  Din recension:

  För att skicka en recension måste du vara inloggad.